Apollo Hotel Bratislava

Slovenské národné múzeum (SNM) Bratislava
* Slovak National Museum (SNM) Bratislava

Slovenské národné múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Vajanského nábr.č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 2 204 69 114
E-mail: sekretariat@snm.sk
Www: www.snm.sk
Informácie o výstavách : tel.: +421 2 20 491 142
E-mail: sekretariat@snm.sk
E-shop SNM: http://www.snm.sk/?eshop
VIP karta SNM: http://www.snm.sk/?vip-snm

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne: 9.00 - 17.00

 

História-popis

Slovenské národné múzeumZaloženie Slovenského národného múzea v Turčianskom Sv. Martine je spojené so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorá položila základy systematickej zberateľskej a vedeckej činnosti vo všetkých vlastivedných disciplínách. Zásluhou jej predsedu Andreja Kmeťa a drobných príspevkov Slovákov doma a v Slovenské národné múzeumzahraničí bola postavená prvá účelová budova SNM v rokoch 1906 -1907 v Turčianskom sv. Martine (projektant M. M. Harminc, roku 1994 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku). Roku 1908 boli v nej sprístupnené na rozlohe 780 m2 prvé expozície.
Po prvej svetovej vojne sa začala presadzovať myšlienka vybudovania celonárodného múzea v hlavnom meste. Preto vzniklo v Bratislave Slovenské vlastivedné múzeum založené v roku 1924 Slovenské národné múzeumSpoločnosťou Slovenského vlastivedného múzea. V tom istom roku pribudlo v Bratislave aj Zemědělské múzeum - pobočka Československého zemědělského muzea v Prahe.
Expozície múzea boli slávnostne otvorené 4. mája 1930 ako výsledok spoločnej práce Zemedelského múzea a Slovenského vlastivedného múzea, ktoré postavili budovu na Vajanského nábreží.
V roku 1940 sa Slovenské vlastivedné múzeum a Zemědělské muzeum zlúčili do Slovenského múzea a v roku 1961 sa Zákonom SNR zlúčili do jedného organizačného celku Slovenské múzeum v Bratislave a Slovenské národné múzeum v Martine - vzniklo jednotné celonárodné Slovenské národné múzeum so sídlom v Bratislave.

 

Špecializované múzeá a expozície

Slovenské národné múzeum (SNM) je najväčšou múzejnou inštitúciou a rozsahom spravovaného majetku aj najväčšou kultúrnou inštitúciou v Slovenskej republike. V súčasnosti SNM v zbierkovom fonde ochraňuje vyše 3,8 mil. zbierkových predmetov všetkých vedných odborov a spravuje aj niekoľko desiatok národných kultúrnych pamiatok SR. Medzi nimi sú dve múzeá ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, viacero kaštieľov a kúrií patriacich k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. SNM každoročne zrealizuje takmer dve stovky výstav a podujatí doma i v zahraničí, vykonáva aj poradenskú činnosť pre verejnosť, vydáva dva časopisy s vyše 50-ročnou tradíciou, najstaršie slovenské vedecké zborníky a ďalšie odborné a popularizačné publikácie. Slovenské národné múzeum tvorí sieť 18 múzeí na celom Slovensku.

 

Archeologické múzeum Bratislava

 

Historické múzeum Bratislava

 

Hudobné múzeum Bratislava

 

Prírodovedné múzeum Bratislava

 

Slovenské národné múzeum v Martine

 

Múzeum Slovenských národných rád Myjava

 

Múzeum židovskej kultúry Bratislava

 

Múzeum holokaustu v Seredi

 

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava

 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava

 

Múzeum Betliar

 

Múzeum Bojnice

 

Múzeum Červený Kameň Častá

 

Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník

 

Múzeum rusínskej kultúry Prešov

 

Spišské múzeum Levoča

 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň

 

Detské múzeum SNM Bratislava

 

Kalendárium

Sídelná budova SNM

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.12.2017, vernisáž o 17.00 01.04.2018 Za horami, za dolami
Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Pozvánka na výstavu (PDF)
Po uvedení výstav venovaných Slovákom v Maďarsku a v Rumunsku, Slovenské národné múzeum nadväzuje na systematický výskum a sprístupňovanie života a kultúry Slovákov v zahraničí. Cieľom niekoľkoročného projektu Múzea Vojvodiny v Novom Sade je predstavenie hlavných charakteristík Slovákov v tejto oblasti ako dokladu ich vlastnej identity. Výstava, doplnená o archívne materiály a výtvarné diela, je ako multidisciplinárny projekt výsledkom práce tímu etnológov, historikov a historikov umenia. Prezentuje bohatstvo slovenského hmotného, duchovného a kultúrneho dedičstva v širších kultúrno-historických súvislostiach a približuje život slovenskej národnostnej komunity vo Vojvodine od čias jej príchodu z pôvodnej vlasti až do súčasnosti.
Historická časť výstavy je venovaná príchodu Slovákov do novej vlasti, organizovaniu náboženského života a rozvoju školstva v 18. storočí. Tematické celky vypovedajú o rozvoji kultúrnych, hospodárskych a národnostných inštitúcií, predstavujú významné osobnosti z akademického, politického, kultúrneho a umeleckého života slovenského národnostného spoločenstva. Dôležitú časť tvorí téma politických a kultúrnych stykov Slovákov a Srbov na území dnešnej Vojvodiny.
Prvky tradičnej kultúry približujú zbierkové predmety z etnologických zbierok Múzea Vojvodiny v Novom Sade z konca 19. a začiatku 20. storočia. Ako ukážky hmotnej kultúry, zakotvené v kontexte javov podstatných pre uchovávanie a pestovanie etnickej a lokálnej identity Slovákov, sú predstavené niektoré aspekty hospodárstva. Napríklad pestovanie chmeľu a konope, duchovná a obyčajová prax v ročnom a životnom cykle alebo tradičný odev a domáca textilná výroba. Súčasťou výstavy je prezentácia slovenského insitného umenia z Galérie insitného umenia v Kovačici ako fenoménu, dobre známeho na medzinárodnej umeleckej scéne.

 

15.12.2017 28.01.2019 Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba.

Dlhodobá profilová výstava informuje návštevníka o hudobnom bohatstve, ktoré SNM-Hudobné múzeum nadobudlo počas svojej činnosti (pripomíname si 25. výročie jeho samostatnosti). Prezentuje rozmanitosť zbierkového fondu: krásu hudobných nástrojov, nezvyčajnosť niekdajších hudobných nosičov, vzácne hudobné pamiatky, ktoré vypovedajú o hudobnej kultúre na Slovensku od stredoveku po 20. storočie.
Viac informácií o výstave...

 

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!